Glades媒体站在飓风“伊恩”中损失很小

佛罗里达州伊莫卡利(2022年10月3日)- WAFZ 92.1FM在风暴期间和之后表现良好.  WAFZ是仅有的几个能够在风暴期间保持广播的电台之一.  互联网已于上周五恢复,WAFZ将继续为我们的观众和客户服务.  

我们在WAFZ的出色工作人员以及我们的西棕榈滩站WLLY和WWRF已经在周末向我们的观众提供了5辆卡车的食物和水.  捐款将于周三上午送到我们在迈尔斯堡的分发点, 将会是"耶稣工人天主教会".

Glades Media的所有电台(WAFC,WAFZ,WOKC,WLMX,WLLY,WWRF & WKYZ)是开放的,并将继续以任何方式为我们的社区提供帮助.  如需最新资讯,请浏览我们的网站 wallpaperkostenlos.net.

                                                                        ###

— 

问候,

Brian Johnson